А+ Збільшити шрифт

А- Зменшити шрифт

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРОЄКТУ документу державного планування РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ «ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ПТАХОФЕРМИ ПО ВУЛИЦІ ЧУХРАЯ ВАЛЕРІЯ, 50 В СЕЛІ ЧЕРНЯХІВ, ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ, КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, КАД.№ 3222288800:02:310:0057»

опубліковано: 29 лютого 2024 оновлено: 16 липня 2024

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРОЄКТУ документу державного планування

 РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ «ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ПТАХОФЕРМИ ПО ВУЛИЦІ ЧУХРАЯ ВАЛЕРІЯ, 50 В СЕЛІ ЧЕРНЯХІВ, ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ, КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, КАД.№ 3222288800:02:310:0057»

 

 1.    Відомості про замовника

Кагарлицька міська рада Київської області.

Адреса: будинок 1, пл. Незалежності, місто Кагарлик, Київська обл., 09201,

e-mail: [email protected]  

офіційний веб-сайт: https://kagarlyk-mrada.gov.ua/

2.    Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Вид Документу Державного Планування.

Детальний план території є одним із видів містобудівної документації на місцевому рівні, призначений для визначення планувальної організації і розвиток частини території, що розробляється на виконання статті 19 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

Склад та зміст детального плану визначає ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні». Рішення детального плану мають відповідати вимогам чинного законодавства, державним будівельним нормам, санітарним правилам, державним стандартам України у сфері містобудування.

Склад та зміст детального плану території визначається ДБН Б.2.2-12:2019 “Планування та забудова територій». Рішення детального плану території мають відповідати вимогам чинного законодавства,  державним будівельним нормам, санітарним правилам, державним стандартам України у сфері містобудування.

Детальний план території розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

    Цілі Документа Державного Планування:

 • функціонально-планувальна організація з урахуванням існуючих та перспективних планувальних обмежень, санітарно-захисних, природоохоронних зон тощо;
 • врахування державних, громадських інтересів під час планування забудови та іншого використання території;
 • використання енергозберігаючих матеріалів (установка енергозберігаючих ламп, інфрачервоних датчиків руху та присутності тощо);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 • ресурсоефективне та економічно вигідне поводження з відходами: роздільне збирання відходів з подальшою їх переробкою;
 • належна та ефективна функціонально-планувальна організація території проектування з урахуванням існуючих та перспективних планувальних обмежень;

Перелік цільових програм, які враховані при розробці детального плану території:

 • Стратегія розвитку Кагарлицької міської територіальної громади
 • Стратегія регіонального розвитку Київської області на 2021-2027 роки;
 • Київська обласна комплексна програма «Здоров’я Київщини» на 2024-2026 роки (Рішення Київської обласної ради від 07 грудня 2023 року№ 762-22-VІІІ).     
 • 3.  Визначення Документу державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Територія, що розглядається розташована в межах Кагарлицької міської ради та межує з існуючими адміністративними межами с. Черняхів, площа ділянки землекористування на якій буде розташоване підприємство становить 3,8474 га (ділянка у державній власності - кадастровий номер: 3222288800:02:310:0057, з цільовим призначенням за КВЦПЗ - 01.13 "Для іншого сільськогосподарського призначення"). З територією проектування межують на півночі, заході та сході землі особистого селянського господарства у приватній власності; на півдні землі іншого сільськогосподарського призначення.

З огляду на існуючий стан - територія має помірний рівнинний рельєф.

Реалізація проектних рішень детального плану території населеного пункту може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як атмосферне повітря, стан ґрунтів, водний басейн, акустичний режим, біорізноманіття.

Виконання стратегічної екологічної оцінки Документу Державного Планування передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проектних рішень як на окремі компоненти довкілля так і на комплексні умови функціонування території, а також на здоров’я населення.

          Результати аналізу стратегічних цілей наведені в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2.

Сфери охорони довкілля

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків

1

2

Атмосферне повітря

 • Ведення безперервного екологічного моніторингу за кількісним і якісним складом повітря.
 • Проведення забудови згідно з наміченим функціональним зонуванням.

Стан водного басейну

 • Збереження водного балансу, відновлення, підтримка в належному стані джерел питної води.  
 • Зменшення забруднення поверхневих водойм території шляхом дотримання всіх норм  будівництва мережі очисних споруд зливової каналізації.
 • Воду рекомендується подавати у водопровідні мережі, що за хімічним і бактеріологічним складом повинна відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».
 • Очищувати господарсько-побутові стоки від виробництва очисними спорудами типу "Biotal".
 • Для очищення найбільш забрудненої частини поверхневих стічних вод на території підсобних і допоміжних будівель рекомендується використання очисних споруд типу «ЕКМА», що розроблені ПП «ЕКОПОД».

Стан ґрунтів

 

 • Охорона і раціональне використання земель.
 • Озеленення територій із подальшим дотриманням оздоровлення зелених насаджень.
 • Будівельні відходи мають збиратися та готуватися до утилізації окремо за видами у тому місці, де вони утворюються.
 • Запровадження системи безперервного моніторингу за санітарним станом землі.
 • Вирішення основних проблем, пов’язаних з екологічно безпечним збором,  зберіганням, утилізацією, переробкою рідких та твердих відходів.
 • Ведення постійного контролю за станом складів, підсобного приміщення та майданчику для сміттєзбірників задля запобігання винесення забруднюючих токсичних речовин з поверхневим стоком та їх подальшої міграції в глибші шари ґрунту.

Акустичний режим

 • Встановлення санітарних, охоронних зон та смуг зелених насаджень.

 4.   Виконання СЕО передбачає розгляд екологічних наслідків:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Детальний план розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язків основних та допоміжних споруд.

До можливих впливів майбутнього будівництва на навколишнє середовище є повітряне, водне середовище та ґрунти.

Вплив планової діяльності на навколишнє середовище, що виявляється у виділенні в атмосферне повітря забруднюючих речовин відсутній та не може призвести до зміни кліматичних умов.

Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних масштабних впливів планової діяльності (значних виділень теплоти, вологи, тощо) не відбудеться.

Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачаються.

Зміни, які чинять шкідливі впливи на ґрунтовий шар не відбудуться зважаючи на відповідні проектні заходи.

б) для території з природоохоронним статусом

Ділянка, що розглядається, не відноситься до земель водного фонду, прибережно-захисних смуг, лісогосподарських зон, територій історико-культурного, природо-заповідного, рекреаційного чи оздоровчого призначення.

Територія ДПТ також не межує з територіями, що мають природоохоронний статус.

Розміщення об’єктів проектування на вказаній території не пошкодять існуючого ландшафту, так як будуть витримані всі вимоги нормативних документів, пов’язаних з плануванням та забудовою населених пунктів.

Ареали проживання рідкісних тварин, місця зростання рідкісних рослин в межах проектування відсутні. Значних і незворотних змін в екосистемі дослідженої території в результаті будівництва/експлуатації об’єкта планової діяльності не прогнозується. Наземних, водних і повітряних шляхів міграції тварин на території не відмічено.

Негативних впливів на водне середовище, порушення гідродинамічного режиму, виснаження поверхневих та підземних водних ресурсів, надходження у водне середовище забруднюючих речовин не відбуватиметься.

  в) транскордонні наслідки для довкілля

  Транскордонні наслідки для довкілля відсутні.

5.  Розгляд альтернатив, які необхідно розглянути, у тому числі якщо Документ державного планування не буде затверджено.

  Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності.

  Вибір майданчика будівництва проведено з урахуванням технічного та технологічного забезпечення об’єкту будівництва та територіального розміщення об’єкту планової діяльності.

  Альтернатива 1:

  «Нульовий сценарій» - тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування;

  Альтернатива 2:

  «Максимально сприятливий»  сценарій - опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку  реалізації запропонованих заходів  з використанням лише інноваційних технологій.

  Враховуючи, що CEO сприяє розгляду альтернатив і стимулює пошук взаємовигідних рішень, які відкривають можливості для нових видів діяльності  без ризику додаткових витрат на усунення шкоди при реалізації Детального плану території, в ході здійснення стратегічної екологічної оцінки буде  визначено альтернативний «зелений»  сценарій, що базується на засадах ідеології зеленого зростання, впровадження якої на практиці дозволить запобігти багато витратним помилкам при прийнятті рішень та відхиленні на ранніх стадіях.

  При цьому буде врахована думка громадськості та зацікавлених сторін, оскільки CEO направлена на те, щоб як мінімум, виключити незворотні та істотні наслідки як для стану довкілля, так і здоров'я населення міста та завчасно сигналізувати про екологічно небезпечні варіанти його розвитку.

  У будь-якому випадку, кінцевим продуктом аналізу альтернатив стане формування  найбезпечнішого  сценарію розвитку та формату Детального плану території,  направленого  на  пом'якшення та запобігання несприятливого впливу на довкілля, у тому числі на здоров'я населення.

  Оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде відображена  у звіті «Про стратегічну екологічну оцінку».

6.    Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Проведення стратегічної екологічної оцінки Проекту відбуватиметься у відповідності до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з використанням Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018р.). Інші, додаткові дослідження не передбачаються.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки буде здійснено:

-     збір та аналіз інформації про поточний стан компонентів навколишнього природного середовища при використанні даних, зазначених у Регіональній доповіді про стан навколишнього природного середовища в Київської області, Екологічному паспорті Київської області, Екологічних бюлетенях, даних Головного управління статистики в Київської області тощо;

-     проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту детального плану території з точки зору екологічної ситуації;

- проведення консультацій із органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я населення;

-     проведення консультацій з громадськістю – громадських обговорень та слухань для більш чіткого та конкретного виявлення поточних екологічних проблемних питань населеного пункту, що вивчається, та, водночас, попередження можливих негативних впливів реалізації проектних рішень детального плану території.

      При цьому будуть використані такі методи:

збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;

проведення аналізу слабких та сильних сторін Проекту з точки зору екологічної ситуації;

історичний метод – вивчення та аналіз формування й розвитку об’єктів території проектування у хронологічній послідовності;

метод експертних оцінок – проведення консультацій із органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я населення;

Вищевказані методи та підходи базуються на ключових принципах прийняття екологічно безпечних рішень – попередження та запобігання шкодочинному антропогенного впливу.

 7.      Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

З метою створення комфортного середовища та забезпечення охорони природного середовища в межах проектної території передбачається вжити низку інженерних заходів,  а саме:

- дотримання рішень проекту детального плану території щодо її раціонального використання;

- дотримання меж території, відведеної для будівництва;

- виконання інженерної підготовки та вертикального планування території;

- упорядкування, благоустрій і озеленення вільних від забудови територій;

- організація санітарної очистки території;

- дотримання протипожежних відстаней між будівлями та спорудами, забезпечення вільного під’їзду пожежних машин до всіх будівель і споруд;

- організація руху транспорту по найкоротших шляхах.

Охорона атмосферного повітря. Заходи для забезпечень нормативного стану атмосферного повітря під час будівництва повинні включати:

- влаштування необхідних огороджень будівельних майданчиків (охоронних, захисних або сигнальних);

- контроль за точним дотриманням технології провадження робіт.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні енергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, інженерне обладнання  з  високим  коефіцієнтом  корисної  дії, тощо.

Перелік  і стисла характеристика проектних рішень, комплекс яких включає:

- раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

- планувальні заходи – функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.;

- охоронні заходи – моніторинг території зон впливу планової діяльності.

Окрім того, оцінити обмеження будівництва об’єкту за умовами навколишнього природного, соціального, техногенного середовища та обсяг інженерної підготовки території, необхідний для дотримання умов безпеки навколишнього середовища.

Усі вищевказані заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров'я населення При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» .

8.    Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Пропонується структурувати звіт про стратегічну екологічну оцінку відповідно до ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» таким чином, враховуючи таку інформацію:

1)      зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2)      характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено;

3)      характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу;

4)      екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом;

5)      зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6)      опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7)      заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8)      обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9)     заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10)   опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11)   резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

  9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання:

  Кагарлицька міська рада Київської області.

Адреса: будинок 1, пл. Незалежності, місто Кагарлик, Київська обл., 09201,

e-mail: [email protected]

  Органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я надають свої пропозиції та зауваження щодо проектів документів державного планування до заяви про визначення обсягів стратегічної екологічної оцінки у письмовій формі у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої заяви, (відповідно до пункту 6 статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

  За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Міський голова                                                              Олександр ПАНЮТА