23 січня 2021 року, субота, 05:35
 
Головне меню
Пошук по сайту
 
 
Регламент роботи Кагарлицької міської ради VІІ скликання


УКРАЇНА

КАГАРЛИЦЬКА МІСЬКА РАДА

(ІІ сесія VІІ скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Регламенту роботи

Кагарлицької міської ради VІІ скликання

 

     На підставі розділу ХІ Конституції України і ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада вирішила:

  

1.     Затвердити Регламент роботи Кагарлицької міської ради VІІ скликання (додається).

 

 2.     Контроль за дотриманням Регламенту роботи Кагарлицької міської ради покласти на постійну комісію з гуманітарних  питань, соціального захисту, законності, взаємодії з правоохоронними органами,  місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики та регламенту.

 

 

Міський голова                     О.О.Панюта

 

 м. Кагарлик

№ 29- ІІ - VІІ

від 24 грудня  2015 року

 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т       Р О Б О Т И

Кагарлицької міської ради VІІ скликання

 

 

      Регламент роботи Кагарлицької міської ради VІІ скликання (надалі міська рада) є робочим документом, який визначає порядок діяльності міської ради і її органів, і розроблений відповідно з Конституцією України і Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та інших нормативно-правових актів.

 

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

      Стаття 1. Кагарлицька міська рада є органом місцевого самоврядування, який представляє територіальну громаду міста, правомочний від імені і в її інтересах розглядати і вирішувати всі питання, віднесені  до її відання Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими актами.

     Стаття 2. Міська рада складається з депутатів, які обираються населенням міста на основі загального, рівного і прямого виборчого права, шляхом таємного голосування, на пропорційні основі. Термін повноважень міської ради одного скликання і припиняється в день початку роботи першої сесії новообраної ради.

     Стаття 3. Повноваження і гарантії депутатів міської ради розповсюджуються на міського голову.

     Стаття  4. Міська рада вважається правомочною за умови обрання не менше двох третин депутатів від загального складу ради.

     Загальний склад міської ради – це кількісний склад депутатів ради,  складає в Кагарлицькій міській раді VІІ скликання 26 чоловік.

     Стаття  5. Міська рада є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки в установах державного казначейства та банків України, розпоряджається майном територіальної громади міста Кагарлика.

     Стаття  6. Міська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні акти у формі рішень, які є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території міста органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, установами і організаціями, посадовцями, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території міста.

     Рішення міської ради не повинні суперечити Конституції України і чинному законодавству.

     Стаття  7. На вимогу міського голови, секретаря міської ради, а також за поданням голів постійних комісій на пленарні засідання ради і засідання постійних комісій ради зобов’язанні прибути керівники розташованих або зареєстрованих на території міста підприємств, установ, організацій незалежно від  форм власності, для надання інформації з питань, віднесених до відання ради і її органів, відповіді на запити депутатів.

     Стаття  8.  Міська рада може вступати до асоціації, інших добровільних об’єднань з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, захисту прав і інтересів територіальної громади міста. Рішення про це приймаються депутатами на пленарному засіданні ради.

     Стаття 9. Міська рада і утворенні нею органи систематично інформують населення про свою діяльність шляхом регулярних звітів і виступів міського голови і депутатів ради на громадських слуханнях, в трудових колективах і за місцем проживання громадян, а також через засоби масової інформації.

     Стаття  10. Даний Регламент набуває чинність після його затвердження на пленарному засіданні міської ради.

     Зміни, доповнення і уточнення в Регламент вносяться за ініціативою міського голови, секретаря міської ради, депутатів, постійних комісій, груп депутатів ради, які утворені відповідно до ст. 96 цього Регламенту, а також у разі прийняття нових законодавчих актів України, що зачіпляють положення цього Регламенту, вони розглядаються і приймаються на пленарних засіданнях ради.

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ.  СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

      ГЛАВА І. Порядок скликання сесій міської ради

 

     Стаття  11. Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесії міської ради складаються з пленарних засідань ради і засідань постійних комісій ради.

     На сесіях забезпечується колективне і вільне обговорення питань, вироблення основних напрямів в роботі і прийняття відповідних рішень.

     Стаття  12. Міська рада правомочна розглядати і вирішувати на сесіях будь-які питання, віднесені до її компетенції чинним законодавством. Виключно на пленарних засіданнях повинні розглядатися питання, перераховані у ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

     Стаття  13. Сесії міської ради скликаються в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок, не рідше одного разу на місяць.

     Стаття  14. Примірні терміни проведення сесій і основні питання що вносяться на розгляд пленарних засідань ради, визначаються планом роботи.

     Плани роботи затверджуються міською радою на півріччя.

     Стаття  15. Пленарні засідання міської ради скликаються:

1.      Міським головою.

2.      Секретарем міської ради за дорученням міського голови (у разі його відсутності), а також у випадках:

2.1.   Якщо сесія не скликається міським головою в термін, передбачений Законом і ст.13 цього Регламенту.

2.2.   Немотивованої відмови міського голови скликати сесію в двотижневий строк після надходження пропозицій від однієї третини депутатів, від загального складу ради, виконкому міської ради (п.7 ст.46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

3.      Однією третиною депутатів від загального складу у випадку, якщо міський голова або  секретар міської ради не скликають сесію по їх вимозі в двотижневий термін після подачі пропозицій, оформлених відповідно до ст.18 цього Регламенту.

      Стаття  16. Рішення про скликання пленарного засідання сесії ради міським головою або секретарем міської ради оформляються у вигляді розпорядження.

      Розпорядження про скликання чергової сесії доводяться до відома депутатів і населення міста не пізніше, як за 10 днів до початку пленарного засідання, а у  виняткових випадках не пізніше, як за день до його проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд міської ради.

     Стаття  17. Для вирішення невідкладних питань можуть скликатися позачергові сесії, які скликаються міським головою за своєю ініціативою або за пропозицією постійної комісії ради, виконавчого комітету ради, а також однієї третини депутатів від загального складу ради.

      Пропозиції про скликання позачергової сесії подаються в письмовій та усній формі на ім'я міського голови з переліком питань, які пропонується обговорити, обґрунтуванням необхідності її скликання і проектами відповідних рішень.

      Матеріали позачергової сесії готують ініціатори її скликання і представляють депутатам до початку сесії.

     Стаття  18. У разі скликання пленарного засідання міської ради в порядку, передбаченому п.3 ст.15 даного Регламенту, група депутатів в кількості не менше однієї третини від загального складу ради оформляє своє рішення, яке підписує кожний з цього числа депутатів.

     Рішення про скликання пленарного засідання позачергової сесії доводиться до депутатів в порядку і терміни, передбачені в ст.16 даного Регламенту.

     Стаття  19. В засіданнях ради можуть брати участь з правом дорадчого голосу народні депутати України, депутати обласної та районної рад, а також представники державних органів, трудових колективів, громадських організацій, засобів масової інформації, виборці.

     У разі потреби міська рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

 

     

 

 

ГЛАВА 2. Порядок підготовки питань, що виносяться на розгляд сесій міської ради

 

 

 

      Стаття  20. Питання на розгляд пленарних засідань міської ради і проекти рішень по них вносяться за пропозицією:

- міського голови;

- секретаря міської ради;

- постійних і тимчасових контрольних комісій ради;

- депутатів міської ради;

- виконавчого комітету міської ради;

- загальних зборів громадян, в порядку, визначеному в ст.24 Регламенту.

     Пропозиції для включення питань до  порядку денного пленарних засідань, як правило розглядаються у відповідних постійних комісіях міської ради, які готують свої висновки і рекомендації.

       Стаття  21. Матеріали з питань, запропонованих для обговорення міською радою, надаються в апарат не пізніше ніж за 15 днів до початку пленарного засідання, а у разі проведення позачергової сесії не пізніш, ніж за 3 дні до початку сесії.

       Стаття  22. Проекти основних рішень міської ради з додатком усіх необхідних документів підлягають обов’язковому узгодженню посадовцями, що брали участь в підготовці, головами відповідних постійних комісій ради, секретарем міської ради та юристом міськвиконкому.

     При необхідності, в лист узгодження включаються інші посадові особи органів місцевого самоврядування, керівники відділів, управлінь міської ради, підприємств і організацій, чиї інтереси зачіпаються відповідним рішенням.

     У разі незгоди з проектом рішення, зауваженнями, доповненнями, внесенні до нього на пленарному засіданні особи, внесені до листа узгодження, висловлюють свою пропозицію на окремому листі, які додаються до листа узгодження.

     Проекти рішень можуть бути підготовлені окремими депутатами, групами депутатів, постійними і тимчасовими комісіями, виконкомом міської ради, його відділами, управліннями.

    Депутати або групи депутатів, постійні комісії мають право вносити на розгляд ради альтернативні проекти рішень. Автори проектів рішень підписуються під ними.

      Стаття  23.  Пропозиції в порядку місцевої ініціативи членів територіальної громади для розгляду на сесіях міської ради, які вносяться загальними зборами громадян, повинні відноситися до компетенції міської ради. Загальні збори громадян, які мають право вносити на розгляд ради місцеві ініціативи, повинні проходити з кількістю не менше 50 учасників, що мають право голосу і попереднім про це повідомленням (за 3 днів) міської ради.

      Рішення зборів приймається більшістю голосів від присутніх, протокол підписується головою і секретарем зборів. До протоколу додається реєстраційний список учасників зборів членів територіальної громади з вказівкою прізвища, імені, по батькові і адреси мешкання.

     Матеріали зборів громадян членів територіальної громади представляються в термін і в порядку передбачених в ст.ст.21,24,25 даного Регламенту керуючій справами міськвиконкому для реєстрації.

      Стаття  24. Пропозиції до проекту порядку денного пленарних засідань ради разом з необхідними документами (проект рішення, пояснювальна записка, висновки постійної комісії, узгодження) вносяться через апарат виконкому міської ради не пізніш, ніж за 15 днів до засідання.

     Міський голова, а у разі його відсутності секретар міської ради, розглядає пропозиції що поступили, при необхідності проводить консультації з ініціаторами розгляду питань, постійними комісіями і приймає рішення про включення того або іншого питання до порядку денного.

    У разі відхилення пропозиції про розгляд питання на пленарному засіданні, міський голова інформує депутатів ради про пропозиції, що надійшли і прийняте ним рішення. Якщо депутати не згодні з рішенням міського голови, питання може бути включено в порядок денний більшістю голосів від присутніх на засіданні депутатів.

      Стаття  25. При підготовці проектів рішень міської ради виконавці (розробники) дотримуються наступних правил:

 

- текст рішення повинен бути коротким, чітко сформульованим;

- проект рішення супроводжується мотивованою запискою щодо необхідності прийняття рішення;

- проекти рішень в обов’язковому порядку в вирішальній частині містять пункти, що передбачають:

контрольні завдання та доручення з вказівкою термінів виконання та на кого покладається координація роботи по виконанню рішення.

      Стаття  26. Проекти Програм, які виносяться на затвердження міської ради повинні включати і такі розділи:

- загальні положення (здійснюється аналіз ситуації в даній галузі, вказується перелік нормативно-правових актів,  що відносяться до даної сфери);

- мета і завдання Програми (подається обґрунтовування необхідності прийняття Програми та можливі результати,  які планується досягти за результатами виконання Програми);

- фінансово-економічне обґрунтування (вказується об’єм і джерела фінансування Програми);

- перелік конкретних заходів по наступній формі:

 

№ п/п

Найменування заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання

Джерело фінансування і сума витрат

Очікуваний результат (економічний ефект)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Стаття  27. За рішенням сесії до порядку денного можуть вноситися додаткові питання і проекти рішень, що вимагають термінового розгляду, або питання, не включенні в порядок денний поточної сесії.

      Стаття  28. Порядок денний, порядок роботи і послідовність розгляду питань на пленарному засіданні затверджуються радою.

 

      ГЛАВА 3. Порядок проведення пленарних засідань сесій міської ради

      Стаття  29. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

     У разі відсутності необхідного числа депутатів за розпорядженням міського голови проведення пленарного засідання переноситься на інший день.

      Стаття  30. Кворум, необхідний для відкриття пленарного засідання, визначається за наслідками реєстрації депутатів, який проводиться членами постійної комісії з питань розвитку місцевого самоврядування, депутатської етики та регламенту за 30 (о 1330) хвилин до відкриття засідання.      Визначення кворуму за наслідками голосування не допускається.

      Стаття  31. Пленарні засідання міської ради починаються о 1400 годині і закінчуються о 1800 години. Через кожні дві годині роботи встановлюється перерва до 20 хвилин. Днем проведення важати – четвер.     За рішенням ради може бути встановлений інший порядок роботи.

      Стаття  32. На пленарних засіданнях міської ради встановлюється наступний регламент:

- для доповідей до 30 хвилин, для співдоповідей до 10 хвилин;

- для дебатів встановлюється гранична тривалість, виходячи з кількості записаних на виступи;

- після закінчення встановленого часу дебати припиняються, якщо рада не прийме іншого рішення. Якщо після закінчення часу дебатів частина депутатів наполягає на наданні слова, головуючий зобов’язаний надати слово представнику групи депутатів, чисельністю не менше 10 чоловік;

- для виступу в дебатах до 5 хвилин;

- для повторного виступу до 2 хвилин;

- для внесення депутатського запиту до 3 хвилин;

- для обговорення і прийняття рішення по депутатському запиту до 20 хвилин;

- для обговорення і затвердження порядку денного сесії до 5 хвилин;

- для виступу за процедурою і мотивами голосування до 3 хвилин.

      Виступи депутата з одного і того ж питання більше двох разів не допускаються.

      Загальний час, що відводиться для повідомлень і заяв до 10 хвилин.

      Дебати за заявами і повідомленнями, як правило не відкриваються.

      За рішенням сесії може бути встановлений інший часовий регламент роботи. Рішення про це  приймається простою більшістю голосів.

      Стаття  33. Пленарне засідання веде міський голова, а за його відсутності секретар міської ради. Відкриття та закриття пленарних засідань сесії ради оголошується головою , після чого виконується Державний Гімн України.

     Для ведення протоколу рада обирає секретаря пленарного засідання за пропозицією головуючого.

      Стаття  34. Головуючий на пленарному засіданні ради:

- веде засідання, стежить за дотриманням кворуму і прийнятого порядку роботи;

- забезпечує виконання порядку денного, вимог цього Регламенту;

- забезпечує захист прав депутатів;

- підтримує порядок у залі засідань;

- інформує про склад і число осіб, запрошених на сесію;

- надає слово для виступу співдоповідачам, депутатам і особам, запрошеним на сесію, в порядку надходження їх прохань в президію;

- видаляє із залу при порушені порядку порушника, що не є депутатом міської ради;

- перериває виступаючого у разі неетичних висловів, при перевищенні часового регламенту,  робить зауваження, а в крайніх випадках оголошує про позбавлення слова до кінця обговорення питання або засідання;

- оголошує письмові запити, особисті заяви і довідки депутатів;

- надає депутатам в порядку передбаченому цим Регламентом, слово для усних запитань і довідок, а також для зауважень по веденню засідання;

 - проводить голосування депутатів з питань, що вимагають прийняття рішень міської ради і оголошує його результати;

- дає доручення робочим органам сесії, пов’язані із забезпеченням його роботи;

- підписує протоколи засідань ради.

      Стаття  35. Головуючий організовує проведення консультацій з депутатськими групами і комісіями з метою подолання розбіжностей і вирішення інших питань, що виникли в ході роботи сесії.

      Стаття  36. Для організації роботи пленарних засідань міської ради створюються наступні робочі органи:

- президія, у складі: міського голови, секретаря міської ради і секретаря пленарного засідання;

- лічильна комісія;

- редакційна комісія;

- інші комісії, робочі групи, створенні при необхідності для вирішення окремих питань.

      Стаття  37. Лічильна комісія обирається з числа депутатів міської ради в кількості до 5-х чоловік, на термін повноваження ради. Зміни в складі комісії проводяться за пропозицією міського голови, однією із постійних комісій міської ради, або на вимогу 1/3 складу ради. Лічильна комісії зі свого складу обирає голову комісії.

      Голова лічильної комісії:

- веде підрахунок голосів при голосуванні і оголошує його результати;

- організовує роботу членів лічильної комісії.

      Стаття  38. Секретар пленарного засідання організовує ведення стенограми і протоколу, реєструє бажаючих виступити, депутатські запитання, заяви, довідки, пропозиції і повідомлення.

      Стаття  39. Редакційна комісія обирається з числа депутатів міської ради в кількості до 5 чоловік для доробки проектів рішень міської ради. Функції редакційної комісії може виконувати постійна комісія ради до компетенції якої відносяться питання, що розглядаються. Результати своєї роботи редакційна комісія представляє сесії. Остаточний текст рішення міської ради затверджується голосуванням депутатів.

      Стаття  40. Доповідь з питань порядку денного або за проектами рішення можуть доповнюватися співдоповідями. Співдоповіді, що представляються постійними або тимчасовими комісіями міськради, підлягають обов’язковому заслуховуванню на сесії.

      Після закінчення доповіді і співдоповіді, депутати мають право ставити запитання доповідачу і співдоповідачу в межах часу, встановленого сесією.

      Стаття  41. Дебати на пленарних засіданнях міської ради.

      1. Перед початком дебатів головуючий визначає голосуванням загальний ліміт часу на дебати і тривалість одного виступу відповідно до ст.32 даного Регламенту.

     Рішення про зміну часового регламенту приймається більшістю голосів від загального складу ради.

     2. Запис для виступу в дебатах починається в президії сесії після затвердження порядку денного і закінчується після закінчення часу, встановленого для дебатів. Заявки на виступи в усній формі задовольняються у випадку, якщо після виступів усіх записаних залишається час, відведений на обговорення даного питання, або за рішенням сесії.

    3. Міський голова, секретар міської ради, голови постійних комісії мають переважне право на виступи з будь-якого питання до 7 хвилин.

    4. Виступи в дебатах, як правило, проводяться з трибуни. Конкретні зауваження, пропозиції можуть бути передані або в президію, або в редакційну комісію.

    5. Головуючий стежить за відповідністю виступу по обговорюваному питанню, дотриманням регламенту і при необхідності нагадує про це виступаючому.

     Якщо виступаючий не реагує на зауваження головуючого, допускає в своїй мові образливі вислови, використовує у виступі недостовірні або неперевірені відомості щодо органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадовців, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів міської ради, а також закликає до незаконних дій, головуючий має право зробити попередження про неприпустимість таких висловів і закликів. Після другого попередження виступаючий позбавляється слова.

     При неодноразовому порушені даної статті Регламенту за рішенням ради питання може розглядатися на постійній комісії з питань розвитку місцевого самоврядування, депутатської етики та регламенту з подальшим інформуванням виборців про неетичну поведінку депутата через засоби масової інформації.

    6. Якщо на засіданні виникає безладдя і головуючий позбавлений можливості його припинити, він має право оголосити перерву до 15 хвилин.

    Якщо по відновленні засідання шум або безладдя продовжується, то головуючий може оголосити довгострокову перерву і перенести засідання на інший день.

     7. Після закінчення дебатів доповідач і співдоповідач можуть виступати із заключним словом.

    Доповідач, а також автор альтернативного проекту рішення має право за підсумками дебатів внести зміну в проект рішення до його прийняття за основу і повідомити про них сесію до голосування.

      Стаття  42. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на пленарних засіданнях, передаються у письмовій формі в президію, розглядаються радою або по її дорученню постійними комісіями, або направляються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам і  посадовцям, які зобов’язанні їх розглянути у встановлені радою строки.

      Стаття  43. Письмові звернення громадян, що поступили на адресу сесії, реєструються секретарем пленарного засідання і направляються міським головою або секретарем міської ради на розгляд органами ради і посадовцями в порядку, передбаченому чинним законодавством.

      ГЛАВА 4. Прийняття рішень міської ради

     Стаття  44. Міська рада в межах своєї компетенції приймає рішення шляхом голосування.

    1. Проект рішення, запропонований головуючим, редакційною комісією, або один з альтернативних проектів рішень приймається за основу в порядку, передбаченому  ст.46 цього Регламенту.

    Якщо жоден з варіантів проектів рішень не був прийнятий за основу, то всі вони прямують на доопрацювання. Відповідне питання може бути знято з порядку денного, як непідготовлене і  перенесене на одне з подальших засідань ради.

    2. Після прийняття проекту рішення за основу, депутатам надається час для внесення поправок як в письмовій, так і в усні формі в президію або редакційну комісію.

    3. Відхилені редакційною комісією поправки ставляться на голосування, якщо на цьому наполягає депутат, що вніс їх. Перед голосуванням автор поправки зачитує її і дає коротке обґрунтування (до 1 хвилини). Автор проекту має право на довідку (до 1 хвилини).

     Перед початком голосування головуючий указує кількість поправок, уточнює їх формулювання, нагадує, якою більшістю може бути прийнято рішення.

4.      Розгляд поправок проводиться одним з двох способів:

- в цілому за всім проектом;

- постатейно (по частинах).

     В першому випадку розглядаються поправки по всіх статтях проекту і після розгляду усіх поправок проводиться голосування за проектом в цілому.

     В другому випадку проект рішення приймається спочатку по статтях, главах, розділах і інших частинах з урахуванням поправок, а потім в цілому. Всі прийняті на пленарному засіданні поправки, доповнення, зміни до проектів рішень ради вносяться редакційною комісією протягом наступного після проведення засідання дня і передаються за підписом голови комісії секретарю ради.

     Стаття  45.  Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймається таємним голосуванням.

Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та є невідємною частиною протоколу сесії ради.

Відкрите поіменне голосування здійснюється:

- за допомогою електронної системи Рада Голос;

- шляхом підняття руки, в разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою електроної системи Рада Голос.

Після закінчення кожного голосування за допомогою електронної системи Рада Голос його результати весвітлюються на інформаційному табло в залі засідань та оголошується головуючим на пленарному засіданні.

. Ведення відкритого поіменного голосування шляхом підняття руки проводиться в такому порядку:

1. Для забезпечення поіменного голосування виконавчим комітетом міської ради готуються бланки поіменного голосування по кожному рішеню окремо, які містять прізвище, імя, по-батькові депутатів та міського голови в алфавітному порядку, графи "за" ,"проти", "утримався", "не голосував", "відсутній". Бланки поіменного голосування передаються лічильній комісії.

2. За даними реєстрації в бланках поіменного голосування в колонці "відсутній" членами лічильної комісії робиться відмітка.

3. Голова або члени лічильної комісії оголошує лише прізвище депутатів, які проголосували "проти", "утримався" та "не голосував".

4. Лічильна комісія робить відмітку в аркуші поіменного голосування навпроти прізвища кожного депутата його вибір - "за", "проти", "утримався", "не голосував".

5. Остаточні результати поіменного голосування кожного рішення оголошується головуючим.

6. Список відкритого поіменного голосування підписується всіма членами лічильної комісії та долучається до протоколу пленарного засідання сесії міської ради.

7. При надходжені пропозиції хоча б від одного депутата про зясування волевиявлення депутатів Ради в усній формі, оголошується прізвище кожного депутата, який підводиться і заявляє про свою позицію: "за", "проти", "утримався".
 

 Стаття  46. Рішення міської ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради, окрім особливих випадків, передбачених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” і іншими нормативними актами.

 

     Стаття  47. Всі види голосування організовує лічильна комісія, склад якої визначається на пленарних засіданнях сесії міської ради, згідно ст.37 даного Регламенту.

     Стаття  48.  Депутат міської ради зобов’язаний особисто здійснювати своє право на голосування. 

     Стаття  49. Таємне голосування проводиться з використанням спеціальних бюлетенів, які виготовляються під контролем лічильної комісії по встановленій нею формі, в кількості, що не перевищує числа депутатів, присутніх на даному пленарному засіданні, підписується головою та членами лічильної комісії і видаються депутатам під підпис по пред’явленню ними посвідчень.

      Для проведення таємного голосування встановлюються спеціальні кабіни або відводяться кімнати. Депутат викреслює в бюлетені прізвища кандидатів, варіанти голосування що не задовольняють його. За наявності тільки одного прізвища або одного варіанту голосування, в бюлетень включаються слова „за і проти”, одне з яких викреслюється.

     Недійсними визнаються бюлетені невстановленого зразка, бюлетені без підпису голови і членів комісії, а також бюлетені по яких неможливо встановити волевиявлення голосуючого.

     Протокол про результати таємного голосування затверджується радою. Рішення вважається прийнятим з моменту затвердження протоколу.

     Бюлетені після голосування пакуються в конверти, опечатуються і зберігаються до закінчення строку скликання ради.

      Стаття  50.  При встановленні результатів голосування в загальний склад міської ради включається міський голова, якщо він бере участь в пленарному засіданні ради і враховується його голос.

     Стаття  51. Рішення ради підписує міський голова , у разі його відсутності секретар міської ради.

     Міський голова в п’ятиденний термін після прийняття радою рішення може зупинити його дію і направити з обґрунтуваннями зауважень на повторний розгляд ради. Рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення і у разі відхилення зауважень міського голови, підтвердити своє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, тоді воно набуває чинність.

     Стаття  52. Рішення ради  нормативно-правового характеру набирають чинності з дня публікації їх в газеті „Рідне місто”, якщо радою не встановлений інший порядок введення цих рішень в дію.

 

РОЗДІЛ ІІІ.  ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ та ПРИЙНЯТТЯ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ (рішень ради)

 

     Стаття  53. Розробники проектів регуляторних актів (рішень ради) до 10 червня та 10 грудня поточного року складають плани з підготовки проектів регуляторних актів, надають їх заступнику міського голови з виконавчої роботи.

     Що півріччя узагальнений план передається секретарю міської ради для  включення в проект плану роботи міської ради та затвердження на черговій або позачерговій сесії міської ради з урахуванням вимог частини третьої та четвертої ст.7 Закону України „Про засади  державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

     Якщо регуляторний орган готує проект регуляторного акта (рішення ради), який не внесений до затвердженого радою плану, цей орган повинен внести раді відповідні пропозиції про зміни до плану не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту, але не пізніше  дня оприлюднення проекту.

     Затверджені міською радою плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів (рішень ради), а також зміни до них оприлюднюються в газеті „Рідне місто”.

      Стаття  54. Дії виконавчих органів міської ради щодо забезпечення підготовки та прийняття радою регуляторного акту (рішення ради) здійснюються відповідно до чинного законодавства.

     Після підготовки проекту та здійснення аналізу регуляторного впливу  розробник проекту регуляторного акту (рішення ради) вносить його на розгляд міської ради.

     Кожен проект регуляторного акту (рішення ради), розглядається відповідною постійною комісією ради, яка в місячний  термін готує висновок про відповідність проекту регуляторного акта (рішення ради) вимогам ст.4 та ст.8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

     За мотивованим поданням депутата ради, постійної комісії ради, відповідальна постійна  комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки в порядку, встановленому частинами другою та третьою ст.34 цього Закону, експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта, внесеного цим депутатом ради, постійною комісією. У цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується, а експертний висновок щодо регуляторного впливу готується відповідно до вимог ст.8 цього Закону.

      У разі внесення на розгляд сесії міської ради проекту регуляторного акту (рішення ради) без аналізу регуляторного впливу відповідна постійна комісія приймає рішення про його направлення на доопрацювання розробнику.

     Стаття  55. Висновки відповідної постійної комісії готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжується проект.

     Стаття  56. Регуляторний акт (рішення ради) не приймається для розгляду на сесії міської ради, якщо відсутній аналіз регуляторного впливу та проект регуляторного акту (рішення ради) не був оприлюднений.

     Стаття  57. При представлені на пленарному засіданні ради проекту регуляторного акту (рішення ради) голова відповідної постійної комісії оголошує висновки постійної комісії.

     Стаття 58. Регуляторні акти прийняті міською радою оприлюднюються міськвиконкомом у газеті „Рідне місто” в місячний термін після їх прийняття.

     Стаття 59. Міська рада заслуховує щорічний звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики на території міста виконавчими органами міської ради.

     Щорічні звіти міського голови оприлюднюються міськвиконкомом в газеті „Рідне місто”.

 

 

РОЗДІЛ ІV.  ПРОТОКОЛИ ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ СЕСІЙ МІСЬКОЇ РАДИ

 

     Стаття  60. На кожному пленарному засіданні ради ведеться протокол секретарем пленарного засідання у спеціальній книзі протоколів.

     В протоколі вказуються:

- найменування ради;

- дата, місце проведення і номер сесії;

- число обраних і число присутніх депутатів;

- порядок денний засідання, прізвище доповідача і співдоповідача з кожного питання порядку денного з вказівкою, ким винесено питання;

- список осіб, що виступили на засіданні і їх пропозиції в хронологічному порядку;

- перелік усіх прийнятих рішень з вказівкою числа голосів, поданих „за”, „проти” і „утримались”;

- письмові пропозиції, зауваження, запитання, які надійшли в президію додаються до протоколу і запаковуються у конверт, на якому позначається дата і номер сесії.

    Стаття 61.  На підставі проколу ведення, секретарем ради, складається прокол пленарного засідання до якого додаються рішення, прийняті міською радою, письмові запити депутатів, розглянуті на засіданні, письмові пропозиції і зауваження депутатів, тексти виступів, заяви, клопотання та інші первинні документи на підставі яких приймались рішення. Протокол оформляється протягом 14 робочих днів та зшивається.

   Протокол підписується міським головою та секретарем ради. Якщо на засіданні головує секретар ради, то ним і секретарем пленарного засідання. В окремих випадках, визначених п.3 ст.15 цього Регламенту, протокол підписується депутатом, що головує на засіданні та секретарем пленарного засідання. Зберігаються протоколи у секретаря ради, а потім здаються на постійне зберігання до установ державного архіву.

 

 

РОЗДІЛ V.  КОНТРОЛЬ за ВИКОНАННЯМ ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ МІСЬКОЇ РАДИ

 

     Стаття  62. Рішення міської ради в місячний термін після їх прийняття розсилаються відповідним підприємствам, організаціям, посадовцям, згідно списку розсилки, при необхідності доводяться до відома громадян через засоби масової інформації.

    Стаття  63. Рішення прийняті міською радою, в яких встановлені конкретні завдання та доручення, визначені строки виконання, а також рішення тривалої дії, підлягають контролю. Контроль за виконанням рішень покладається на міського голову, секретаря ради, міськвиконком, постійні або тимчасові комісії ради.

    Стаття  64. Рішення міської ради, прийняті в межах її повноважень, підлягають обов’язковому виконанню всіма установами, організаціями незалежно від форм власності розміщеними на території ради та жителями територіальної громади. Результати розгляду рішень та доручень ради повинні бути повідомлені міській раді не пізніше, ніж в місячний термін, або в строк визначений радою. В разі відмови від виконання рішень ради або його ігнорування міський голова, від імені ради, звертається до правоохоронних органів з метою забезпечення їх виконання.

 

 

РОЗДІЛ VІ.  МІСЬКИЙ ГОЛОВА,  СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ

 

     Стаття  65. Кагарлицький міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста. Він обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права, шляхом таємного голосування, строком на п’ять років, в порядку, визначеному законом і здійснює свої повноваження на постійній основі.

     Міський голова головує на  засіданнях ради і очолює виконавчий комітет міської ради.     Стаття  66. Міський голова здійснює повноваження визначенні йому Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”. При цьому він може доручати тимчасово або на строк своїх повноважень секретарю міської ради, заступнику міського голови, деякі з своїх повноважень.

     Міський голова організовує роботу ради з секретарем міської ради і головами постійних комісії.

     Стаття  67. Повноваження міського голови.

     Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчується в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень

     І. Дострокове припинення повноважень міського голови можливе за умови:

1.   Його звернення з особистою заявою до ради про складання ним повноважень голови;

2.   Припинення його громадянства;

3.   Набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4.   Порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених Конституцією та Законом „Про місцеве самоврядування в Україні”;

5.   Визнання його судом недієздатним, безвісти відсутнім або оголошення таким, що помер;

6.   Його смерті;

7.   В разі порушення ним Конституції або Законів України, прав і свобод громадян, не забезпечення здійснення наданих йому повноважень.

      ІІ. Дострокове припинення повноважень з підстав визначених пунктами 1 – 6 здійснюється радою за наявності юридичного акту чи документу, що підтверджує  настання вказаних фактів, причому з підстав визначених п.п.1, 2, 3, 5, 6 голосування не проводиться, рішення вважається ухваленим після оголошення юридичного акту чи документу на отримання депутатами ради його копії.

     ІІІ. Дострокове припинення повноважень міського голови з підстав визначених пунктами 4 та 7, частини І цієї статті здійснюється за рішенням ради у такому порядку:

1)      ініціювання включення до порядку денного сесії ради питання про дострокове припинення повноважень міського голови належить депутатам ради, шляхом подання письмової пропозиції підписаної не менш, як однією третиною складу ради у якій вказуються підстави припинення повноважень, а саме рішення суду що підтверджує порушення головою Конституції або законів України, прав і свобод громадян, або на вимогу членів громади у порядку місцевої ініціативи, якщо ця вимога підписана не менш як однією десятою мешканців громади, що мають право голосу на місцевих виборах, а також повідомлення державних контрольних органів про недотримання міським головою вимог щодо обмеження сумісності його діяльності;

2)      після включення до порядку денного питання про дострокове припинення повноважень міського голови відповідно до п.1 частини 3 цієї статті, рада може доручити підготовку питання до розгляду постійній комісії з питань регламенту та депутатської етики або створити тимчасову контрольну комісію ради з метою перевірки обґрунтованості підстав щодо дострокового припинення повноважень міського голови та підготовки цього питання до розгляду на сесії ради;

3)      висновок постійної чи звіт тимчасової контрольної комісії ради має містити інформацію про результати розгляду комісією питання про дострокове припинення повноважень міського голови у такій послідовності: суть претензії до міського голови, наявність чи відсутність юридичних актів чи документів, які підтверджують порушення міським головою Конституції або законів України, прав і свобод громадян, вимог закону про обмеження сумісності його діяльності, не забезпечення ним здійснення наданих йому законом повноважень, факти встановлені комісією;

4)      комісія готує проект рішення ради з цього питання, яке може містити одну із наступних пропозицій: відхилити ініціативу щодо дострокового припинення повноважень міського голови, як таку, що не має юридичних підстав, призначити місцевий референдум про дострокове припинення повноважень міського голови, припинити повноваження міського голови достроково, порушити клопотання перед Верховною Радою України про призначення позачергових виборів міського голови.

5)      від моменту включення питання про дострокове припинення повноважень міського голови до порядку денного, сесія ради до розгляду та прийняття рішення по суті, має бути зроблена перерва у роботі сесії ради не менш як на дві добі;

6)      розгляд питання про дострокове припинення повноважень міського голови починається з доповіді голови постійної комісії чи тимчасової контрольної комісії ради, яким доручалась підготовка цього питання, виступу міського голови, відповідей на запитання депутатів ради. Час на оголошення доповіді від комісії та виступ міського голови встановлюється радою, але він не може бути меншим від часу встановленого цим регламентом, щодо доповіді;

7)      головує на засіданні при розгляді питання про дострокове припинення повноважень міського голови секретар ради.

ІV. Повноваження міського голови вважається припиненим, якщо за це проголосувало  дві третини від загального складу депутатів ради, шляхом таємного голосування у порядку визначеному цим Регламентом.

     Стаття  68. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує перед радою про роботу виконавчого комітету міської ради.

     Стаття  69. Секретар міської ради обирається за пропозицією міського голови радою з числа її депутатів, на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі. Він виконує свої повноваження до обрання секретаря міської ради нового скликання, окрім випадків дострокового припинення його повноважень.

     Стаття  70. Секретар міської ради може бути звільнений з посади тільки радою. Питання про його звільнення може бути внесено на розгляд ради з вимоги не менше третини від загального складу обраних депутатів ради, а також міським головою.

     Стаття  71. Секретар міської ради виконує повноваження, визначені ст.50 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, а також за дорученням міського голови вирішує інші питання пов’язані з діяльністю ради і її органів.

           Стаття 72.  Виконавчий комітет міської ради

       Виконавчим органом міської ради є виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, міського голови, її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

        Кількісний та персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується радою за пропозицією міського голови.

      Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді.

       Порядок роботи виконавчого комітету міської ради здійснюється відповідно до  Регламенту роботи виконавчого комітету ради та  затвердженого міською радою.

 

 

 

РОЗДІЛ VІІ.  ПОСТІЙНІ і ТИМЧАСОВІ КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

        Стаття  73. Постійні комісії міської ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень міськради і її виконкому.

       Постійні комісії діють на основі Закону, даного Регламенту і Положення, які затверджує міська рада.

     Стаття  74. Постійні комісії розглядають питання віднесені до їх компетенції, як за дорученням ради, так і за власною ініціативою.

     Стаття  75. Постійні комісії обираються на пленарному засіданні ради у складі голови, заступника і членів комісії на строк повноважень міської ради.

     Про обрання постійних комісій і їх склад рада приймає рішення.

     Формування постійних комісій проводиться за згодою депутатів.

     Стаття  76. До складу постійних комісій не можуть входити міський голова і секретар  ради.

     Стаття  77. Голова постійної комісії обирається радою за пропозицією міського голови.

     Заступник голови постійної комісії обирається радою за пропозицією голови комісії.

     Стаття  78. Протягом строку своїх повноважень рада може утворювати постійні комісії, скасовувати і реорганізовувати раніше створені комісії, вносити зміну в їх склад.

     Стаття  79. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності, є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального складу комісії. На засіданнях комісій ведеться протокол. Постійні комісії більшістю від загального складу приймають висновки і рекомендації, які підлягають обов’язковому розгляду органами і посадовцями, яким вони адресовані.

     Стаття  80. Постійні комісії міської ради:

- самостійно планують свою діяльність;

- вивчають і готують питання про стан розвитку відповідних галузей, що вносяться на розгляд ради;

- розробляють проекти рішень і висновків з цих питань, готують на засідання ради  доповіді і співдоповіді;

- перевіряють виконання рішень ради, представляють за результатами перевірки рекомендації на розгляд виконавців, а в необхідних випадках на розгляд ради;

- за дорученням ради або власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться га розгляд ради;

- беруть участь у розробці заходів щодо реалізації доручень виборців, сприяють в організації їх виконання;

- розглядають пропозиції, заяви і скарги громадян;

- за доручення голови міської ради, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету міської ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень, незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд її керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради;

- здійснюють взаємодію з державними і громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, відповідними постійними комісіями рад усіх рівнів, засобами масової інформації.

     Стаття  81. Постійні комісії мають право:

- заслуховувати звіти і пояснення посадовців, відповідно до компетенції і приймати по них відповідні висновки і рекомендації;

- брати участь у формування міського бюджету, здійснювати контроль за їх виконанням, виходити з пропозиціями про перерозподіл постатейних бюджетних асигнувань;

- вносити міському голові пропозиції про скликання позачергових сесії ради;

- постійні комісії з питань, що відносяться до їх відання, та в порядку визначеного законом, мають право одержувати від керівників відділів, управлінь і інших виконавчих органів ради, підприємств (об’єднань), організацій і установ необхідні матеріали і документи.

     Стаття  82. Голова постійної комісії:

- скликає і організовує роботу комісії;

- представляє проекти рішень, висновки і рекомендації, підготовлені комісією, міській раді, міському голові, секретарю міської ради;

- веде засідання постійної комісії;

- організовує підготовку необхідних матеріалів до засідань;

- дає доручення членам комісії;

- запрошує для участі в засіданнях комісії представників державних органів, громадських організацій, органів самоорганізації населення, фахівців і вчених;

- представляє комісію у відносинах з державними і іншими органами, об’єднаннями громадян, депутатами ради, громадянами;

- організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії;

- підписує рекомендації ї висновки комісії, протоколи засідань комісії;

- звітує про роботу комісії перед сесією.

     Стаття  83. За клопотанням більшості  членів постійної комісії або за поданням міського голови рада може звільнити голову комісії з посади.

     Стаття  84. При необхідності міська рада  може створювати тимчасові контрольні комісії.

     Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті.

    Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі ( спеціалісти, експерти, інші особи) не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома в зв’язку з її роботою.

    Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

     Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд міської ради.

     Стаття  85. Для підготовки пропозицій з окремих питань і проблем організації місцевого самоврядування і діяльності виконавчих органів, ради можуть створювати спеціальні комісії, робочі групи. Термін їх повноважень і задачі визначаються радою при їх організації.

     Стаття  86. Координація діяльності постійних і тимчасових комісій міської ради, і надання їм допомоги, здійснюється міським головою і секретарем міської ради. У разі розбіжності позицій декількох комісій з одного і того ж питання, створюється погоджувальна комісія, що виробляє погоджувальний варіант рішення. Якщо комісії не приходять до сумісного рішення, вони виступають на сесії з співдоповідями із суперечного питання, рішення з якого приймається радою.

 

РОЗДІЛ VІІІ.  ДЕПУТАТ  РАДИ

 

 Стаття 87.  Депутат міської ради має право:

1)      обирати і бути обраним до органів міської ради;

2)      офіційно представляти виборців в міській раді та її органах;

3)      пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;

4)      вносити пропозиції і зауваження по порядку денному засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

5)      вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю;

6)      вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;

7)      висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

8)      брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

9)      вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на території;

10)  порушувати в раді та її органах питання необхідності перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;

11)  виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та мотивів голосування, давати довідки;

12)  ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах чи протоколах засідань ради та її органів до їх опублікування;

13)  оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;

14)   об’єднуватися з іншими депутатами міської ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до регламенту ради;

15)  передавати головуючому тексти свого не виголошеного виступу, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання ради або її органу, в якому він бере участь;

16)  доступу до засобів масової інформації комунальної форми власності з метою обнародування результатів власної депутатської діяльності і інформування про роботу ради в порядку встановленому міською радою.

     Стаття  88. Депутат міської ради зобов’язаний:

1)      додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, регламенту ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності ради і її органів;

2)      брати участь в роботі ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;

3)      виконувати доручення ради, її органів, міського голови, секретаря ради, інформувати їх про виконання доручень;

4)      не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу міської ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців;

5)      інформувати раду, її виконавчі органи про результати обговорення його звіту, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу ради і її органів, а також про доручення, дані депутату у зв’язку  з його депутатською діяльністю;

6)      брати участь в громадських слуханнях з питань, які стосуються життя територіальної громади міста Кагарлика;

7)      депутат, окрім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

      У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради  і її органів, міська рада може звернутися до партійної організації до виборчого списку якого входить депутат з пропозицією про відкликання обраного ними депутата згідно з законодавством.

     Стаття  89. Депутатська етика.

     Депутат міської ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів, до складу яких він входить. Депутат набуває права ухвального голосу з моменту визнання його повноважень. Кожний депутат у раді і її органах, до складу яких він входить, має один голос.

    Депутат міської ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися наступних правил депутатської етики:

1)      керуватися загальнодержавними інтересами територіальної громади;

2)      не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи корисних цілях;

3)      керуватися в своїй діяльності і поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності;

4)      не розголошувати відомостей, що становлять державну таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата міської ради, або виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв’язку з його участю в депутатських перевірках;

5)      не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників і інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів міської ради;

6)      порушення депутатом правил депутатської етики є предметом розгляду комісії з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та етики;

7)      підставою для розгляду питання, щодо порушення правил депутатської етики, є письмова заява депутата, відповідного органу, щодо особи депутата, який припустився неетичних дій чи поведінки, посадової, юридичної та фізичної особи, громадян, листи і звернення виборців, в яких повідомляється про допущені порушення, а також  доручення міського голови чи секретаря ради;

8)      розгляд питання щодо порушення правил депутатської етики можуть ініціювати постійні комісії ради.

Постійна комісія з гуманітарних питань, соціального захисту, законності, взаємодії з правоохоронними органами,  місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики та регламенту проводить розслідування порушень депутатами правил етики, передбачених законодавством України і регламентом ради;

            Постійна комісія не розглядає питань, які належать до компетенції виборчих комісій, суду і прокуратури, а також анонімні листи і звернення.

            У разі одержання постійною комісією листів і звернень, розгляд яких не входить до її компетенції, вона передає їх за належністю, а анонімні залишаються без розгляду;

9)      про наслідки розслідування порушень депутатом правил етики постійна комісія доповідає на пленарному засіданні ради і вносить пропозиції, щодо вжиття заходів впливу до нього. Рада заслуховує доповідь постійної комісії з гуманітарних питань, соціального захисту, законності, взаємодії з правоохоронними органами, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики та регламенту і приймає один із заходів впливу до такого депутата:

- зауваження;

- позбавлення депутата права виступу на одному пленарному засіданні, а при повторному порушенні – на двох пленарних засіданнях;

- повідомлення через засоби масової інформації (загальноміську газету „Рідне місто” та районне радіо) про порушення депутатом норм депутатської етики та заходи впливу, яких вжила рада до нього;

10)  рішення про заходи впливу приймається після короткого обговорення більшістю голосів депутатів від їх загальної кількості і заноситься до протоколу пленарного засідання.

      Стаття  90.  Депутатське запитання

     Депутатське  запитання  -  це  засіб  одержання  депутатом місцевої ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або  дано депутату  місцевої  ради  в індивідуальному порядку.  Запитання включається до порядку денного сесії,  не обговорюється і  рішення по ньому не приймається.

       Стаття  91.  Депутатське звернення

      Депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога депутата  місцевої  ради з питань,  пов'язаних з його депутатською діяльністю,  до  місцевих органів   виконавчої   влади,   органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб,  а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств,  установ  та організацій   незалежно   від  форми  власності,  розташованих  на території відповідної ради,  здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

     Місцеві   органи   виконавчої   влади,   органи  місцевого самоврядування  та  їх   посадові   особи,   а   також   керівники правоохоронних  та контролюючих органів,  підприємств,  установ та організацій  незалежно  від  форми  власності,   розташованих   на території  відповідної  ради,  до  яких звернувся депутат місцевої ради,  зобов'язані у десятиденний строк  розглянути  порушене  ним питання   та   надати   йому  відповідь,  а  в  разі  необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як у місячний строк.

     Якщо  депутатське  звернення  з об'єктивних причин не може бути розглянуто  у  встановлений  строк,  депутату  місцевої  ради зобов'язані  письмово повідомити  про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

     Депутат місцевої ради може взяти участь у  розгляді  свого звернення,   про день, час і місце розгляду звернення  місцеві  органи  виконавчої  влади,  органи місцевого  самоврядування  та   їх   посадові   особи,   керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих  на території   відповідної   ради,   повинні   йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п'ять календарних днів.

     Якщо  депутат  місцевої  ради  не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи  місцевого самоврядування та їх посадові особи,  керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих   на   території  відповідної ради,  ухиляються  від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має  право внести депутатський запит відповідно до статті 92 цього Регламенту.

Стаття  92.  Депутатський запит

      Депутатський  запит  - це підтримана радою вимога депутата місцевої ради до посадових осіб ради  і  її  органів,  сільського, селищного,  міського  голови, керівників  підприємств,  установ і організацій незалежно від форми  власності,  які  розташовані  або зареєстровані  на відповідній території, а депутата міської (міста обласного значення),  районної,  обласної ради - також  до  голови місцевої  державної  адміністрації,  його заступників,  керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

     Депутатський  запит  обговорюється  у разі необхідності на пленарному засіданні місцевої ради.

     Рада  може  зобов'язати   відповідний   орган   подати   у встановлений  нею  строк  звіт  про  виконання  рішення  по запиту депутата місцевої ради.

      Орган або посадова особа,  до яких  звернуто  депутатський запит,  зобов'язані  у  встановлений  радою  строк  дати  офіційну письмову відповідь на нього відповідній раді і  депутату  місцевої ради.  Якщо  запит  з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк,  то орган або посадова особа зобов'язані письмово  повідомити  раді та депутатові місцевої ради,  який вніс запит,  і запропонувати інший строк,  який не повинен перевищувати один місяць  з  дня  одержання запиту.  Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.

    Депутат місцевої ради має право дати оцінку  відповіді  на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення,  якщо на цьому наполягає не менше   1/4   присутніх  на  засіданні  депутатів  місцевої  ради. Посадових осіб,  до яких звернуто запит,  своєчасно інформують про дату  та  час  обговорення  відповіді  на  запит  радою.  Вони або уповноважені  ними  особи  мають  право  бути  присутні  на  цьому засіданні ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

 

РОЗДІЛ ІХ.  ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ і ФРАКЦІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

        Стаття 93. Депутати міської ради на добровільній основі можуть об’єднуватися в депутатські групи за  спільністю проблем, які вони вирішують або іншими ознаками.

      Депутатська група може бути утворена у будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання і складається не менш як із п’яти депутатів.

     Депутати які входять до складу депутатської групи обирають особу, яка очолює депутатську групу.

    Депутатська група реєструється радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу. До подання додається підписане депутатами, які входять в склад цієї групи, письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи.

     Діяльність депутатської групи припиняється:

1)      у разі вибуття окремих членів групи внаслідок чого її чисельність стає меншою ніж встановлено Регламентом ради;

2)      у разі припинення членами групи рішення про розпуск депутатської групи;

3)      у разі закінчення строку, на який депутати міської ради об’єдналися в депутатську групу або строку повноважень міської ради.

Порядок роботи депутатських груп, умови вступу депутатів до депутатської групи, входу або виключення з неї визначаються депутатською групою.

       Стаття 94. Депутати міської ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об’єднуватися у депутатські фракції з чисельністю не менше п’яти депутатів. До складу фракцій можуть входити позапартійні депутати, які підтримують політичну спрямованість фракцій. Депутат може входити  до складу лише однієї фракції.

     Депутатська фракція може бути утворена у будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання.

     Депутати, які входять до складу депутатської фракції обирають особу, яка буде очолювати фракцію.

     Депутатська фракція реєструється міської радою за поданням особи, яка очолює фракцію. До подання додається підписане депутатами, які входять до складу даної фракції, письмове повідомлення про створення депутатської фракції з вказівкою її назви, персонального складу та партійної належності членів фракції.

     Рішення про об'єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів міської ради головуючим на пленарному засіданні ради.

     Порядок роботи депутатських фракцій, умови вступу депутатів до фракції, виходу або виключення з неї визначається членами фракції самостійно.

       Стаття  95.  Депутатські групи, фракції, мають право:

1)      на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

2)      на гарантований виступ свого представника на пленарного засіданні ради з кожного питання порядку денного. Виступаючи від групи або фракції, мають переважне право виступу після виступу представників постійних комісій міської ради;

3)      об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

4)      здійснювати інші права передбачені законами України.

 

РОЗДІЛ Х.  ДОРУЧЕННЯ ВИБОРЦІВ

 

       Стаття  96. Виборці можуть давати депутату міської ради доручення на зборах під час його звітів чи зустрічей з питань, що випливають з потреб територіальної громади.

      Доручення виборців не повинні суперечити законодавству України, а їх виконання має належати до відання міської ради та її органів.

      Доручення виборців депутатові міської ради повинно бути підтримане більшістю учасників зборів.

     Доручення виборців, виконання яких потребує прийняття міською радою або її виконавчим комітетом рішення, фінансових або інших матеріальних витрат, доводяться депутатом міської ради до відома міської ради або її органів.

     Рада та її органи аналізують доручення виборців, дані депутатам міської ради, та з урахуванням матеріальних і фінансових можливостей, приймають відповідні рішення щодо їх реалізації. Рішення з цих питань доводяться до відома депутатів міської ради та територіальної громади.

     Доручення виборців враховують при розробці планів і програм економічного і соціального розвитку міста, міських економічних програм, формуванні бюджету, а також при підготовці рішень з інших питань.

    Депутат міської ради бере участь в організації виконання доручень виборців як одноособово, так і в складі постійних  і тимчасових комісій ради або в складі утвореної з цією метою депутатської групи, може залучати до їх виконання органи самоорганізації населення, а також виборців відповідного виборчого округу.

       Стаття  97. Контроль за виконанням доручень виборців здійснюється міською радою і її органами та депутатами. Виконавчий комітет, відділи, управління і інші виконавчі органи міської ради, які в межах своїх повноважень забезпечують реалізацію доручень виборців, один раз на рік інформують раду про хід їх виконання.

    

 

РОЗДІЛ ХІ.  КОНТРОЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ КАГАРЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

       Стаття  98. Міська рада безпосередньо, а також через створенні нею органи і окремих депутатів, здійснює контроль за діяльністю створених нею виконавчих органів, підприємств, установ і організацій.

       Міська рада заслуховує повідомлення депутатів міської ради про виконання ними депутатських обов’язків, рішень і доручень міської ради, звіти про діяльність постійних комісій, виконавчих органів ради.

       Стаття  99. Міська рада має право скасовувати рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до компетенції виконавчих органів ради, які прийняті з порушеннями законодавства або ідуть в розріз з програмами соціально-економічного розвитку затверджених радою.

       Стаття  100. Міська рада здійснює інші контрольні повноваження, які передбачені Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”  іншими законодавчими актами.

 

        Секретар міської ради                                      Л.Є.Коваль

 
архів Анонси подій

09201, Київська обл., м.Кагарлик, вул. Героїв Небесної Сотні, 1 

телефон приймальні

04573-6-09-81

адреса електронної пошти   kagarlyk_rada@ukr.net

До відома кагарличан! "Укрпошта" відкрила нове відділення в нашому місті! Поштовий індекс - 09200. Адреса - м.Кагарлик, вул. Стадіонна, 1а (ТЦ "Городок"). Відділення працює з 8.00 до 19.00 у будні, а в суботу з 8.00 до 15.00. Вихідний - неділя. 

Публікуємо зміни в банківських реквізитах Кагарлицької міської ради:

«Київобленерго» повідомляє про  аварійно-профілактичні відключення електрики: 

2січня

Село Зорівка  вулиці Шевченка Садова (з 8.00 по 19.00).

Село Кадомка – вулиці Михайлова, Волошка (з 8.00 по 19.00).

Село Стави – вулиці Сергієнка, Польова (з 8.00 по 19.00).

Ржищів - вулиця Б.Хмельницького  (з 8.00 по 17.00).

Із 01.01.2021 року змінено банківські рахунки для проведення платежів за оренду земельних ділянок та за використання земельних ділянок на праві постійного користування.

За довідками звертатися до Кагарлицької міської ради за тел. 61306 (бухгалтерія) та 60811 (земельний відділ):

У зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації прийом та обслуговування громадян у міській раді тимчасово не проводяться.

З метою зміцнення податкової культури Управління державної реєстрації надсилає для ознайомлення цей лист:

У ФІЛІЇ "КОНЧА-ЗАСПІВСЬКЕ ДОРОЖНЬО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ" ДП "КИЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ДОРОЖНЄ УПРАВЛІННЯ" ВАТ "ДАК "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ" наявні вакансії таких посад:

     Головний приз - гранти (стипендія) на сплату року навчання в українському ВНЗ. Участь повністю безкоштовна:

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності:

Заклад розташований  у  заповідній зоні м. Києва, Пуща-Водиця, з 1986 року надає безоплатну амбулаторно-консультативну допомогу дітям та дорослим з усіх областей України, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС, а також дітям учасників АТО:

На ринку освітніх послуг з 1992 року працює заклад вищої освіти «Університет економіки та права «КРОК», який відповідно до рейтингу вишів «ТОП-Україна» у 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 визнано кращим в Україні серед закладів вищої освіти недержавної форми власності.

До уваги бажаючих отримати другу вищу освіту за дистанційною формою зі спеціальностей:

«Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО» пропонує співпрацю щодо реалізації спільного з благодійним фондом «Український Жіночий фонд» проєкту «Родина героя: своїх не лишаємо!»

Закликаємо всіх небайдужих об’єднати зусилля заради всебічної допомоги нашим медикам. 

Кошти можна надіслати на розрахункові рахунки:

UA663226690000026007300998971

Банк – АТ «Ощадбанк»

ТВБВ 10026/0614

Одержувач – КНП КРР «Кагарлицька ЦРЛ»

Код ЄДРПОУ 01994416

Код банку 322669

***

КНП «ЦПМСД Кагарлицької районної ради»

ЄДРПОУ 38085929

РР – UA 123808050000000026003609967

в АТ «Райффайзен банк Аваль», м. Київ,

МФО 380805

На прохання відвідувачів сайту публікуємо перелік аптек, що діють на території м. Кагарлик:

Центр розташований за адресою: 

м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 11

 (Документ-сервіс «Готово!»)

Звернутися в Центр можна за телефоном:
0 800 33 68 19

Розрахунковий рахунок Фонду в Приватбанку:

UA523218420000026004000101439

У місті введено режим карантину та надзвичайної ситуації через небезпеку поширення коронавірусу. Просимо вас без особливих потреб не виходити на вулицю, не відвідувати місця скупчення людей, дотримуватися дистанції між людьми від 1,5 метра.

У зоні ризику на ураження вірусом перебувають особи похилого віку та ті, які мають хронічні захворювання.

Збережіть життя своїм близьким, подбайте про те, щоб ці категорії людей залишалися вдома і були забезпечені всім необхідним.

Зупинити небезпечний вірус зможемо, лише суворо дотримуючись карантинних заходів.

Із 17 березня здійснюється патрулювання на вулицях міста поліцією, з метою недопущення перебування населення району без особливої потреби в громадських місцях. За невиконання карантинних заходів загрожує кримінальна відповідальність та накладається штраф.

Начальник сектору

Салій Євген Григорович, майор внутрішньої служби

Контактні дані:

поштова адреса: вул. Незалежності, 12 А, м. Кагарлик, 09201

електронна скринька: kv25_probation@gov.ua 

Мешканцям приватного житлового сектору забороняється використовувати для утилізації сміття контейнери біля багатоквартирних житлових будинків: для цього діє відповідний Графік вивезення побутових відходів, що забезпечується КП «Міськрембудсервіс».  Адміністрація КЖЕП пропонує укладати індивідуальні угоди  також із нашим підприємством.

Із питань утримання багатоквартирних будинків у випадку аварійних ситуацій у вихідні та святкові дні, а також у вечірні години звертайтеся  до відповідального працівника КЖЕП  за телефоном   096-441-05-66.

Адміністрація КЖЕП

14 січня 2021 року 12:12

Публікуємо оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад:

У разі необхідності отримання публічної інформації, що перебуває в розпорядженні Кагарлицької місцевої прокуратури, громадяни можуть надсилати свої запити на електронну адресу kagarlyk@kobl.gp.gov.ua, поштовим зв’язком, за телефоном (04573)5-13-43 або подати особисто на прийомі в Кагарлицькій місцевій прокуратурі.

На землях в адміністративних межах м. Кагарлик, які розташовані за межами населеного пункту, прокладений підземний магістральний газопровід високого тиску, який є державною власністю України та перебуває у господарському віданні ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»:

 

У місті Кагарлику Бюро правової допомоги знаходиться по вулиці Кооперативна, 19.

архів Опитування
Шановний відвідувачу, Ви завітали на наш сайт, перебуваючи:
в м. КАГАРЛИКУ
3543 (81.41 %)
в Кагарлицькому районі
290 (6.66 %)
за межами Кагарличчини в Україні
309 (7.1 %)
за кордоном
210 (4.83 %)
Офіційні сайти