13 липня 2020 року, понеділок, 04:03
 
Головне меню
Пошук по сайту
 
 
ПОЛОЖЕННЯ про постійну планово-бюджетну комісію

І. Загальні положення

Постійна планово-бюджетна комісія (далі постійна комісія) є органом Кагарлицької міської ради, що у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про статус депутатів місцевих рад", Бюджетним кодексом України, іншими законами України та нормативно-правовими актами виконавчої влади, що мають стосунок до питань діяльності постійної комісії, регламентом роботи Кагарлицької міської ради УІІ скликання, рішеннями Кагарлицької міської ради, цим Положенням.

ІІ. Порядок формування постійної комісії

Постійна комісія обирається міською радою із числа її депутатів у складі голови комісії, заступника голови комісії, секретаря та членів комісії.

Формування постійної комісії здійснюється відповідно Регламенту роботи Кагарлицької міської ради.

ІІІ. Повноваження постійної комісії

Постійна комісія здійснює повноваження, визначені Регламентом роботи Кагарлицької міської ради.

ІV. Функціональна спрямованість постійної комісії

Постійна комісія проводить свою діяльність у таких напрямках:

1. Участь у бюджетному процесі (складання проекту бюджету, його розгляд, затвердження, виконання бюджету, внесення до нього змін, контроль та звітність про виконання бюджету).

2. Розгляд питань, що впливають на дохідну та видаткову частини міського бюджету. Постійна комісія обов'язково розглядає будь-які внесені на розгляд міської ради питання, що прямо або опосередковано впливають на дохідну чи видаткову частини міського бюджету, у тому числі:

а) установлення місцевих податків і зборів та розмірів їхніх ставок у межах, визначених законом; надання відповідно до чинного законодавства пільг зі сплати місцевих податків і зборів, плати за землю, державного мита, орендної плати та ін.;

б) утворення цільових фондів (у тому числі валютних) міської ради, затвердження положень про ці фонди та звітів про використання їхніх коштів;

в) отримання позик із визначених законом джерел;

г) установлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Кагарлика, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету;

3. Питання соціально-економічного розвитку міста. До компетенції постійної комісії належить вивчення, попередній розгляд і контроль за виконанням рішень міської ради та її виконавчого комітету з таких питань:

а) прийняття плану і програм соціально-економічного розвитку міста та інших цільових програм;

б) передача коштів до районного бюджету для виконання спільних програм соціально-економічного розвитку;

в) здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів та спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій;

г) створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

ґ) створення та надання згоди на створення спеціальних вільних та інших зон;

д) ціноутворення на житлово-комунальні та інші послуги;

е) контроль за виконанням укладених угод з переможцями тендерів.

V. Права постійної комісії.

Постійна комісія має права, визначені Регламентом роботи Кагарлицької міської ради.

VІ. Організація роботи постійної комісії

Організацію роботи постійної комісії здійснює її голова. На першому після створення (реорганізації) засіданні постійна комісія обирає зі складу своїх членів заступника голови та секретаря постійної комісії. Основною формою роботи постійної комісії є, її засідання. Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності в період між сесіями або, за рішенням міської ради, під час сесії. Засідання постійної комісії можуть бути плановими і позаплановими. Засідання проводяться в період між сесіями міської ради. Підставою для їх проведення є рішення міської ради, розпорядження міського голови, вимога секретаря міської ради, голови постійної комісії чи більшості від загальної кількості її членів. Засідання постійної комісії є правоздатним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального (кількісного) складу комісії. У засіданнях постійної комісії обов'язково беруть участь уповноважені працівники централізованої бухгалтерії. На них можуть бути також присутні депутати, що не входять до складу постійної комісії, але виявили бажання взяти участь з правом дорадчого голосу у роботі комісії . На засідання постійної комісії можуть бути запрошені посадові особи виконавчих органів міської ради, керівники підприємств, організацій, установ, громадських об'єднань; громадяни. Питання, що належать до відома кількох постійних комісій, можуть розглядатися на спільних засіданнях цих комісій.

VII. Прийняття ухвал постійної комісії

За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія може ухвалювати:

1) висновки і рекомендації;

2) пропозиції з питань діяльності міської ради та її виконавчих органів;

З) рішення з організаційних і процедурних питань роботи постійної комісії.

Висновки і рекомендації приймаються більшістю (у разі парної загальної кількості членів - не менш як половиною) голосів від загального (кількісного) складу постійної комісії.

Пропозиції комісії і рішення з організаційних та процедурних питань приймаються більшістю присутніх на засіданні комісії її членів.

Якщо за ухвалу подано однакову кількість голосів "за" і "проти", то голос голови постійної комісії маєвирішальне значення.

Висновки, рекомендації і пропозиції постійної комісії підписує голова, а в разі його відсутності-заступник голови або секретар комісії. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами цих комісій.

VIII. Протоколи засідань постійної комісії

Протокол засідання постійної комісії має таку структуру:

І. Загальна частина:

а) №протоколу, дата і час проведення засідання;

б) присутні (члени комісії і запрошені);

в) порядок денний засідання.

ІІ. Спеціальна частина.

Кожне внесене до порядку денного питання протоколюється за такою схемою:

а) СЛУХАЛИ: (назва питання порядку денного);

б) ВИСТУПИЛИ: (доповідач, члени комісії та присутні, що взяли участь в обговоренні);

в) УХВАЛИЛИ: (суть ухвали, результати голосування).

III. Додатки до протоколу.

До протоколу додаються прийняті постійною комісією висновки, рекомендації, пропозиції; подані навивчення і розгляд комісії матеріали та інші документи.

Протоколи засідань постійної комісії підписують голова і секретар комісії.

ІХ. Планування роботи і звітність постійної комісії

Постійна комісія проводить свою роботу за перспективним і поточним планом.

Перспективний план роботи постійної комісії складається на півріччя, приймається на засіданнікомісії, передається секретареві ради для організаціїрозмноження і ознайомлення з ним усіх депутатівміської ради.

Пропозиції до перспективного плану роботи постійної комісії можуть уносити міський голова, секретар міської ради, інші постійні комісії міської ради, депутати (члени і не члени постійної комісії). депутатські групи і фракції, виконавчий комітет міської ради.

Пропозиції до перспективного плану роботи постійної комісії подаються не пізніше ніж за 20 днів до закінчення поточного півріччя голові комісії, який узагальнює пропозиції, що надійшли, і вносить проект плану роботи на засідання постійної комісії.

Організацію виконання перспективного плану роботи постійної комісії здійснює голова комісії.

По закінченні півріччя на черговому засіданні постійної Комісії голова комісії доповідає провиконання перспективного плану роботи.

У випадку, якщо який-небудь пункт плану роботи постійної комісії не виконано, комісія можеприйняти відповідну ухвалу про перенесення терміну його виконання або про вилучення зперспективного плану роботи.

Поточний план роботи постійної комісії складається на кожне наступне засідання комісії і передбачаєперелік питань, що мають розглядатися, із зазначенням членів комісії, відповідальних за підготовкупитань, та осіб, що запрошуються на засідання комісії під час розгляду питань.

Поточний план роботи постійної комісії передається секретарю міської ради.

Х. Повноваження керівників постійної комісії

10.1. Повноваження голови постійної комісії:

а) організує роботу постійної комісії;

б) скликає і веде засідання постійної комісії;

в) уносить на розгляд комісії проект Положення про постійну комісію, а в разі необхідності – проектзмін і доповнень до цього Положення;

г) дає доручення членам постійної комісії:

ґ) представляє постійну комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;

 

е) представляє комісію на засіданнях погоджувальної ради депутатських груп і фракцій;

є) організує роботу з реалізації висновків і рекомендацій постійної комісії;

ж) від імені постійної комісії виступає з доповідями (співдоповідями), а також в обговоренні питань на

пленарних засіданнях міської ради;

з) підписує висновки, рекомендації і пропозиції постійної комісії, протоколи її засідань;

и) узагальнює пропозиції і вносить на розгляд постійної комісії проект перспективного плану її

роботи;

і) звітує про діяльність постійної комісії на пленарному засіданні міської ради;

к) виконує доручення міського голови і секретаря міської ради.

10.2. Повноваження заступника голови постійної комісії.

На період відсутності голови постійної комісії його повноваження, визначені в підпункті 10.1. цього Положення, виконує заступник голови постійної комісії.

10.3. Повноваження секретаря постійної комісії:

а) за дорученням голови постійної комісії повідомляє членам комісії про час і місце проведення

засідання комісії та його порядок денний;

б) веде протоколи засідань постійної комісії та підписує їх;

в) на період відсутності голови і заступника голови постійної комісії здійснює повноваження голови

комісії, визначені підпунктом 10.1. цього Положення.

ХІ. Повноваження члена постійної комісії

Повноваження члена постійної комісії є похідними від повноважень депутата міської ради, визначених у главі 1 розділу ІП Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

11.1. Обов'язки члена постійної комісії.

Член постійної комісії зобов'язаний:

а) дотримуватися Регламенту роботи Кагарлицької міської ради та цього Положення;

б) брати участь у засіданнях постійної комісії. У разі хвороби, відрядження та інших поважних

обставин член комісії зобов'язаний повідомити голову чи секретаря постійної комісії про

неможливість прибути на засідання;

в) виконувати доручення постійної комісії та її голови, інформувати про їх виконання.

Членові комісії може бути доручено:

- вивчити питання, підготувати його до розгляду на постійній комісії, надати з цього питання інформацію на засіданні постійної комісії та інших комісій міської ради, па пленарному засіданні міської ради;

- підготувати проект висновків і рекомендацій з питань, що розглядаються постійною комісією;

- підготувати проект рішення міської ради з питань, ініційованих постійною комісією;

- узяти участь у перевірці використання бюджетних коштів головними їх розпорядниками та бюджетними організаціями і установами;

- виступити від імені постійної комісії з доповіддю (співдоповіддю) та в обговоренні питань на пленарних засіданнях міської ради

- виконати інші доручення в межах повноважень постійної комісії.

11.2. Права члена постійної комісії.

Член постійної комісії має право:

а) бути обраним секретарем комісії;

б) пропонувати питання на розгляд постійної комісії;

в) уносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань постійної комісії, порядку розгляду

обговорюваних питань та їхньої суті;

г) ставити запитання присутнім на засіданнях постійної комісії;

ґ) брати участь в обговоренні внесених на розгляд постійної комісії питань;

д) уносити пропозиції щодо висновків та рекомендацій з питань, що розглядались постійною комісією;

е) мати власну думку і висловлювати її на пленарних засіданнях міської ради, якщо прийняті постійною комісією висновки, рекомендації і пропозиції не збігаються з позицією депутата;

є) ознайомлюватися з протоколами засідань постійної комісії.

ХІІ. Порядок денний засідань постійної комісії

На засіданнях постійної комісії послідовно розглядаються такі питання:

1) розгляд питань, унесених до плану роботи постійної комісії;

2) розгляд питань у порядку контролю за виконанням рішень міської ради та її виконавчого комітету;

3) розгляд заяв і звернень юридичних та фізичних осіб, що надійшли на адресу постійної комісії;

4) різне.

ХІІІ. Процедура розгляду питань в постійній комісії

13.1 Попередній розгляд питань, унесених на розгляд міської ради.

Для попереднього розгляду в постійній комісії питань, унесених на розгляд міської ради, у постійну комісію мають вчасно надійти такі матеріали:

а) письмове доручення секретаря міської ради вивчити і розглянути в постійній комісії питання;

б) проект рішення, підписаний ініціатором розгляду питання в міській раді та розробником;

в) висновок юридичного відділу міської ради;

г) висновок виконавчих органів міської ради;

ґ) первинні документи (заяви, звернення юридичних і фізичних осіб тощо), Що стали приводом для ініціювання відповідними суб'єктами розгляду питання в міській раді;

д) довідкові матеріали. Зазначені матеріали надаються постійній комісії ініціатором розгляду питання не пізніше ніж за 2 тижні до початку сесії міської ради.

Попередній розгляд питань в постійній комісії відбувається в два етапи.

На першому засіданні постійної комісії її голова надає попередню інформацію про матеріали, що надійшли на розгляд комісії. Потім комісія доручає одному з її членів вивчити подані матеріали і підготувати проект висновків, визначає, яких посадових осіб виконавчих органів ради, керівників підприємств, організацій, установ, громадських об'єднань, громадян запросити на наступне засідання постійної комісії.

На другому засіданні постійна комісія заслуховує повідомлення члена комісії, що вивчав питання і готував проект висновків, отримує необхідні пояснення та інформацію від запрошених на засідання осіб і після обговорення приймає відповідну ухвалу у формі висновків.

Постійна комісія подає свої висновки виконкому не пізніше ніж за 10 днів до початку сесії міської ради.

13.2. Розгляд питань, унесених до плану роботи постійної комісії.

Визначені планом роботи постійної комісії ії члени готують питання і доповідають його на засіданні комісії.

У разі розгляду складних питань і таких, що мають дуже велике значення для територіальної громади міста, постійна комісія може створювати підготовчу комісію чи робочу групу, до яких можуть бути залучені представники громадськості, учені і спеціалісти.

За результатами вивчення і розгляду питання:

1) можуть бути прийняті рекомендації, які підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено постійній комісії у встановлений нею термін;

2) може бути прийнято ухвалу про внесення питання на розгляд міської ради. У цьому разі постійна комісія готує проект відповідного рішення міської ради, розглядає і затверджує його на засіданні комісії та ініціює розгляд питання в міській раді за процедурою, визначеною Регламентом роботи Кагарлицької міської ради.

13.3. Розгляд питань у порядку контролю за виконанням рішень міської ради.

Постійна комісія здійснює контроль за виконанням рішень міської ради у порядку, визначеному Регламентом роботи Кагарлицької міської ради.

Після 10-го числа місяця, наступного після закінчення кварталу, голова постійної комісії доводить до відома її членів інформацію секретаря міської ради про стан виконання рішень міської ради за попередній квартал. За результатами такої інформації постійна комісія може:

1) дати доручення членам комісії перевірити стан виконання тих 'Ш тих рішень і доповісти на черговому засіданні постійної комісії;

2) увійти з пропозицією до секретаря міської ради про зняття з контролю рішень міської ради;

3) у разі невиконання рішень порушити питання про заслуховування звітів посадових осіб, відповідальних за виконання рішень, на засіданні постійної комісії або на пленарному засіданні міської ради.

13.4. Розгляд заяв і звернень, що надійшли від юридичних і фізичних осіб на адресу постійної комісії.

У разі надходження на адресу постійної комісії заяв і звернень юридичних і фізичних осіб голова постійної комісії доручає її членам вивчити ці документи і надати свої пропозиції, висновки, рекомендації постійній комісії.

За результатами вивчення і розгляду таких заяв і звернень постійна комісія може:

1) мотивовано відмовити заявникові в розв'язанні порушених ним питань;

2) висловити свою позицію і надати відповідні рекомендації з приводу порушених заявником питань;

З) направити отримані заяви, звернення посадовим особам виконавчих органів міської ради, керівникам підприємств, установ, організацій, у компетенцію яких уходить розв'язання порушених заявником питань;

4) у разі великого суспільного значення порушених проблем, узяти на себе ініціативу (згідно Регламенту роботи Кагарлицької міської ради) внести на розгляд міської ради питання, з яким звернувся до постійної комісії заявник. У Цьому випадку постійна комісія готує і приймає відповідний проект рішення та робить доповідь на пленарному засіданні міської ради.

Про результати розгляду заяв і звернень юридичних і фізичних осіб постійна комісія письмово повідомляє заявникові.

ХІV. Участь постійної комісії в бюджетному процесі

Постійна комісія є учасником бюджетного процесу на всіх його стадіях:

1) складання проекту бюджету;

2) його розгляду;

3) затвердження;

4) виконання;

5) розгляду звітів про виконання бюджету;

6) унесення змін до бюджету.

14.1. Складання проекту міського бюджету.

На цій стадії бюджетного процесу постійна комісія має право:

1) отримувати від централізованої бухгалтерії всі нормативні документи, методичні та інші матеріали, необхідні для складання проекту міського бюджету;

2) отримувати для вивчення і аналізу від головних розпорядників бюджетних коштів розроблені ними бюджетні запити;

3) підготувати і внести на розгляд міської ради проект рішення "Про основні засади міського бюджету на наступний рік".

14.2. Розгляд проекту міського бюджету.

Після отримання проекту рішення про міський бюджет та матеріалів, шо до нього додаються (ст. 26 Бюджетного кодексу України), постійна комісія організує його вивчення та підготовку висновків і пропозицій.

14.3. Затвердження міського бюджету.

Міський бюджет затверджується рішенням Кагарлицької міської ради.

Постійна комісія пропонує міській раді такий регламент розгляду питання про Міський бюджет:

- доповідь економіста;

- запитання до доповідача;

- співдоповідь голови постійної планово-бюджетної комісії;

- запитання до співдоповідача;

- обговорення;

- заключне слово доповідача й співдоповідача;

- прийняття проекту рішення про міський бюджет за основу;

- голосування пропозицій, що надійшли;

- прийняття міського бюджету в цілому.

14.4. Виконання міського бюджету.

На цій стадії бюджетного процесу постійна комісія має право:

1) отримувати від централізованої бухгалтерії міської ради, інформацію про виконання дохідної частини міського бюджету;

2) ознайомлюватися із затвердженим бюджетним розписом, кошторисами розпорядників бюджетних коштів;

3) перевіряти діяльність створених тендерних комітетів, ефективність використання придбаних за бюджетні кошти товарів, виконаних робіт і послуг;

4) перевіряти фінансову і господарську діяльність підприємств комунальної власності, організацій і установ, фінансування яких здійснюється з міського бюджету;

14.5. Внесення змін до міського бюджету.

Постійна комісія попередньо розглядає за процедурою, визначеною пунктом 13.1. Положення, такі питання, пов'язані зі змінами міського бюджету:

1) зміни міського бюджету, зумовлені перевиконанням чи недоотриманням доходів загального фонду бюджету. Відповідно до пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України факт перевиконання дохідної частини міського бюджету визначається на підставі офіційного висновку фінансового управління Кагарлицької РДА за підсумками двох кварталів при перевищенні доходів загального фонду за відповідний період більше ніж на 15 відсотків. Факт недоотримання доходів загального фонду міського бюджету визнається на підставі офіційного висновку централізованої бухгалтерії міської ради за підсумками квартального звіту при недоотриманні доходів загального фонду більше ніж на 5 відсотків;

2) зміни міського бюджету, пов'язані з наданням юридичним і фізичним особам пільг, що зменшують дохідну частину бюджету. Постійна комісія може дати позитивний висновок з Цих питань тільки в разі подання розробником відповідного проекту рішення пропозицій щодо додаткових джерел надходжень у міський бюджет, які б повністю компенсували пропоновані пільги і зберегли загальну суму доходів міського бюджету;

3) зміни міського бюджету, пов'язані з перерозподілом видатків між головними розпорядниками коштів. Постійна комісія може дати позитивний висновок з цих питань тільки в разі взаємної згоди головних розпорядників бюджетних коштів на такий перерозподіл;

4) зміни міського бюджету, пов'язані з перерозподілом коштів між окремими кодами функціональної класифікації видатків бюджету в межах одного й того ж головного розпорядника бюджетних коштів. Постійна комісія може дати висновок з цих питань тільки в разі відповідних висновків фінансового управління та профільної постійної комісії міської ради;

5) будь-які питання, рішення з яких ведуть до збільшення видатків міського бюджету. Постійна Комісія може дати позитивний висновок з цих питань тільки в разі подання розробником проекту рішення конкретних пропозицій про зменшення на відповідну суму інших видатків міського бюджету із зазначенням коду функціональної класифікації видатків та головного розпорядника бюджетних коштів, за рахунок яких буде компенсовано збільшення пропонованих у проекті рішення видатків.

ХV. Взаємодія постійної комісії з апаратом і виконавчими органами міської ради

Постійна комісія проводить свою роботу в тісній взаємодії з виконавчим органом міської ради.

Для забезпечення ефективної роботи постійної комісії апарат міськвиконкому:

- своєчасно надає приміщення, придатне для проведення засідань постійної комісії;

- надає консультації з питань організації роботи постійної комісії, оформлення документів тощо;

- зберігає документацію постійної комісії;

- запрошує на засідання постійної комісії осіб відповідно до поточного плану роботи комісії;

- надає необхідні для роботи нормативно-правові акти, довідкову інформацію тощо;

- надає технічну допомогу в питаннях організації роботи постійної комісії, ведення та підготовки документації тощо;

- організує розсилання офіційних звернень, рекомендацій, висновків, пропозицій, листів постійної комісії адресатам;

- організує розмноження висновків постійної комісії, пропозицій до питань, унесених на сесію міської ради;

2) централізовано бухгалтерія міської ради:

- забезпечує обов'язкову присутність своїх уповноважених працівників на засіданнях постійної комісії;

- інформує про нові нормативно-правові акти, що стосуються питань діяльності постійної комісії,

надають їх ксерокопії;

- надають необхідні для роботи постійної комісії матеріали, довідкову інформацію;

- дають висновки щодо порушених постійною комісією питань та розроблених нею проектів рішень міської ради;

- консультують членів постійної комісії, роз'яснюють положення нормативно-правових актів, які регулюють сферу діяльності цих управлінь;

3) інші виконавчі органи міської ради:

- забезпечують, у разі запрошення, участь своїх працівників у засіданнях постійної комісії;

- надають необхідні для роботи постійної комісії матеріали, довідкову інформацію;

- консультують членів постійної комісії, роз’яснюють положення нормативно-правових актів, які

регулюють сферу діяльності цих управлінь.

Усі необхідні для роботи постійної комісії матеріали подаються виконавчими органами міської ради не пізніше ніж за 24 години до початку засідання комісії.

16. Прикінцеві положення.

Постійна комісія має право в будь-який час унести на розгляд міської ради питання про внесення змін і доповнень до цього Положення.

Постійна комісія не розглядає матеріали, подані з порушенням Регламенту роботи Кагарлицької міської ради та цього Положення.

   

 
архів Анонси подій

У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами на станції ІІ підйому протягом понеділка 13 липня та вівторка 14 липня можливе відключення водопостачання.

Просимо вибачення за тимчасові незручності.

 

Адміністрація КП «Кагарликводоканал»

09201, Київська обл., м.Кагарлик, вул. Героїв Небесної Сотні, 1 

телефон приймальні

04573-6-09-81

адреса електронної пошти   kagarlyk_rada@ukr.net

Кагарлицька районна державна адміністрація інформує, що в рамках підготовки до опалювального сезону 2020/2021 року територіальними службами АТ «Київоблгаз» у період із 30 червня по 31 серпня поточного року заплановано проведення планово-технічних перевірок газового обладнання побутових споживачів (лист АТ «Київоблгаз» від 25.06.2020р. №121).

Кагарлицька міська рада проводить конкурс на визначення суб’єкта оціночної діяльності у сфері оцінки земель:

Виконавчий комітет Кагарлицької міської ради повідомляє про початок процедури громадського обговорення містобудівної документації «Проєкт детального плану території для будівництва індивідуальних гаражів по вулиці Свято-Троїцька в місті Кагарлик, Київської області»:

«Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО» пропонує співпрацю щодо реалізації спільного з благодійним фондом «Український Жіночий фонд» проєкту «Родина героя: своїх не лишаємо!»

Білоцерківський національний аграрний університет запрошує вас на навчання:

Закликаємо всіх небайдужих об’єднати зусилля заради всебічної допомоги нашим медикам. 

Кошти можна надіслати на розрахункові рахунки:

UA663226690000026007300998971

Банк – АТ «Ощадбанк»

ТВБВ 10026/0614

Одержувач – КНП КРР «Кагарлицька ЦРЛ»

Код ЄДРПОУ 01994416

Код банку 322669

***

КНП «ЦПМСД Кагарлицької районної ради»

ЄДРПОУ 38085929

РР – UA 123808050000000026003609967

в АТ «Райффайзен банк Аваль», м. Київ,

МФО 380805

Український інформаційно-видавничий центр «Галактика» спільно зі Спілкою освітян України проводить підготовку до Національного проєкту «Родинна Слава»:

На прохання відвідувачів сайту публікуємо перелік аптек, що діють на території м. Кагарлик:

Центр розташований за адресою: 

м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 11

 (Документ-сервіс «Готово!»)

Звернутися в Центр можна за телефоном:
0 800 33 68 19

Розрахунковий рахунок Фонду в Приватбанку:

UA523218420000026004000101439

У місті введено режим карантину та надзвичайної ситуації через небезпеку поширення коронавірусу. Просимо вас без особливих потреб не виходити на вулицю, не відвідувати місця скупчення людей, дотримуватися дистанції між людьми від 1,5 метра.

У зоні ризику на ураження вірусом перебувають особи похилого віку та ті, які мають хронічні захворювання.

Збережіть життя своїм близьким, подбайте про те, щоб ці категорії людей залишалися вдома і були забезпечені всім необхідним.

Зупинити небезпечний вірус зможемо, лише суворо дотримуючись карантинних заходів.

Із 17 березня здійснюється патрулювання на вулицях міста поліцією, з метою недопущення перебування населення району без особливої потреби в громадських місцях. За невиконання карантинних заходів загрожує кримінальна відповідальність та накладається штраф.

Начальник сектору

Салій Євген Григорович, майор внутрішньої служби

Контактні дані:

поштова адреса: вул. Незалежності, 12 А, м. Кагарлик, 09201

тел.: 095-856-27-38

електронна скринька: kv25_probation@gov.ua 

Кагарлицька ДПІ Обухівського управління ГУ ДПС у Київській області запрошує Вас задекларувати доходи, отримані у 2019 році:

У 2019-2020 рр. в Управлінні поліції охорони Київщини проходить конкурс на вакантні посади. Якщо ваш девіз – «Служити та захищати», ЗАПРОШУЄМО ДО ЛАВ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ:

Із 1 січня 2020 року суб’єктам декларування при заповненні декларації необхідно буде зазначити відомості про свій унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР) та вказати відповідні номери членів сім’ї:

Мешканцям приватного житлового сектору забороняється використовувати для утилізації сміття контейнери біля багатоквартирних житлових будинків: для цього діє відповідний Графік вивезення побутових відходів, що забезпечується КП «Міськрембудсервіс».  Адміністрація КЖЕП пропонує укладати індивідуальні угоди  також із нашим підприємством.

Із питань утримання багатоквартирних будинків у випадку аварійних ситуацій у вихідні та святкові дні, а також у вечірні години звертайтеся  до відповідального працівника КЖЕП  за телефоном   096-441-05-66.

Адміністрація КЖЕП

У разі необхідності отримання публічної інформації, що перебуває в розпорядженні Кагарлицької місцевої прокуратури, громадяни можуть надсилати свої запити на електронну адресу kagarlyk@kobl.gp.gov.ua, поштовим зв’язком, за телефоном (04573)5-13-43 або подати особисто на прийомі в Кагарлицькій місцевій прокуратурі.

На землях в адміністративних межах м. Кагарлик, які розташовані за межами населеного пункту, прокладений підземний магістральний газопровід високого тиску, який є державною власністю України та перебуває у господарському віданні ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»:

 

У місті Кагарлику Бюро правової допомоги знаходиться по вулиці Кооперативна, 19.

архів Опитування
Шановний відвідувачу, Ви завітали на наш сайт, перебуваючи:
в м. КАГАРЛИКУ
3464 (81.37 %)
в Кагарлицькому районі
285 (6.69 %)
за межами Кагарличчини в Україні
302 (7.09 %)
за кордоном
206 (4.84 %)
Офіційні сайти